RisicotoolboxBodem - home
Skip Navigation Links
Circulaire Bodemsanering 2009
De Circulaire Bodemsanering 2009 is in werking getreden. Deze Circulaire bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Deze wijzigingen zijn beschreven in de brief aan de bevoegde gezagen.

Download: Circulaire bodemsanering 2009Deze pagina geeft meer informatie over de aanpassingen in de Circulaire die van belang zijn voor het gebruik van de applicatie Sanscrit 2.0 en enkele andere actuele ontwikkelingen.

Lood in stedelijke ophooglagen en toemaakdekken
Kinderen vormen een kwetsbare groep als het gaat om de effecten van lood. Vanaf nu is het daarom in stap 2 van de humane risicobeoordeling uitsluitend nog mogelijk om de risico's van lood te berekenen op basis van de blootstelling voor kinderen.

In stap 3 van de humane risicobeoordeling kunnen voor toemaakdekken en stedelijke ophooglagen de volgende locatiespecifieke aspecten worden ingevuld:
  • Biobeschikbaarheid van 40% (voorlopig advies)
  • Beperkte consumptie van gewas uit eigen tuin
  • Gebruiksbeperking ten aanzien van gewasconsumptie
  • Afwijkende gewasconcentraties op basis van metingen
Er is een instructie beschikbaar waarin wordt toegelicht hoe en onder welke voorwaarden deze instellingen kunnen worden aangepast.

Ecologische risicobeoordeling (toxische druk) in stap 2
De bepaling van spoedeisendheid op basis van Toxische Druk in stap 2 van het Sanseringscriterium blijft van kracht. In de praktijk blijkt echter dat deze benadering tot meer spoedeisende gevallen leidt, terwijl het uitgangspunt was dat deze aantallen gelijk zouden blijven. Deze problematiek speelt met name wanneer sprake is van diffuse achtergrondbelasting. Momenteel wordt gewerkt aan een aanpassing van de beoordeling.
Bevoegde gezagen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan een praktijktoets van deze vernieuwde beoordeling. Deelnemers aan de praktijktoets zullen als eerste in staat zijn om te werken met de nieuwe methodiek. Voor meer informatie of voor deelname aan de praktijktoets, neem contact op met de helpdesk.