RisicotoolboxBodem - home
Skip Navigation Links
6 maart 2023

Kleine update risicotoolboxbodem

Een kleine update uitgevoerd aan enkele javascript componenten.

19 januari 2023

Update aan mailserver Risicotoolbox

De storing in de mailserver van de Risicotoolbox, waardoor sommige gebruikers geen aanmeld en recovery-mails kregen, is verholpen. Raadpleeg de versiehistorie

2 februari 2022

Update aan Sanscrit - bugfix

Bug opgelost waarbij de eindconclusie van Sanscrit niet geladen werd wanneer bij een stap 3 humane beoordeling een stof de geurdrempel overschreed. Raadpleeg de versiehistorie

26 oktober 2021

Update aan diffuus lood module - berekening lood-bloed concentratie

In de nieuwe versie van de diffuus lood module is een herziening van de formules voor het berekenen van de lood-bloed concentratie en het resulterende IQ verlies. Deze update is uitgevoerd met behulp van het IEUBK model. De achtergrond van deze herziening staat beschreven in een notitie te vinden op deze website.
Raadpleeg de versiehistorie

26 januari 2021

Update aan diffuus lood effectiviteit maatregelen

In de nieuwe versie van de diffuus lood module is het mogelijk om de effectiviteit van een gebruiksmaatregel op het terugdringen van de grond ingestie aan te passen. Voor gebruik van deze functie dient een referentie van het onderzoek naar de effectiviteit van de maatregel bijgevoegd te worden. Daarnaast is ook de standaard waarde voor relatieve orale biobeschikbaarheid van 0.7 naar 0.74 gezet, in lijn met de Circulaire bodemsanering. Raadpleeg de versiehistorie

12 augustus 2020

Kleine update

In deze nieuwe versie zijn enkele kleine bugs verholpen zonder dat dit invloed heeft op de resultaten van beoordelingen. Raadpleeg de versiehistorie voor het overzicht van de aanpassingen.

15 april 2020

Nieuwe versie Sanscrit

In deze nieuwe versie van Sanscrit zijn enkele kleine bugs verholpen zonder dat dit invloed heeft op de resultaten van beoordelingen. Raadpleeg de versiehistorie voor het overzicht van de aanpassingen.

25 september 2018

Aanpassing toetsing TCL en bugfixes in Sanscrit en RisiotoolboxBodem

Bij vluchtige verbindingen is de blootstellingsroute 'inhalatie binnenlucht' vrijwel altijd doorslaggevend voor het berekende risico. Aanvullend op de berekening van een blootstellingsdosis, toetst Sanscrit de berekende binnenluchtconcentratie aan de Toelaatbare Concentratie in Lucht (TCL). Dit leidde in de praktijk tot misverstanden wanneer blootstelling aan binnenlucht niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij afwezigheid van binnenruimten.
Wanneer in Stap 3 van Sanscrit de blootstellingsroute 'inhalatie binnenlucht' wordt uitgeschakeld, wordt niet langer getoetst aan de TCL. Een overschrijding van de TCL leidt daarmee ook niet langer tot het oordeel 'spoedeisend'/onaanvaardbaar risico. In de praktijk werd al op deze wijze getoetst indien er geen sprake is van blootstelling aan binnenlucht. Om tot het juiste oordeel te komen, werd in die gevallen bijvoorbeeld de berekende binnenluchtconcentratie overschreven door een lage fictieve waarde. Na deze update is dat niet langer noodzakelijk.

Naast bovenstaande aanpassing bevat de huidige update enkele bugfixes in de risicotoolbox, Volasoil en Sedias. Raadpleeg de versiehistorie voor een volledig overzicht van alle aanpassingen.

10 november 2017

Module diffuus lood beschikbaar

De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar in sommige wijken van steden is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht. Lood heeft effect op de ontwikkeling van de hersenen. Vooral bij jonge kinderen kan dit tot een verlies van enkele IQ-punten leiden. Het is belangrijk dat, op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, gemeenten en bewoners maatregelen nemen om de blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen.

De module diffuus lood stelt gemeenten en andere overheden in staat om zogenaamde 'aandachtsplekken' in beeld te brengen. Dit zijn plekken waar de bodemkwaliteit onvoldoende is voor het (beoogde) bodemgebruik. De module rekent voor meerdere zones binnen een gebied en maakt het mogeliji om, indien relevant, de totale blootstelling op te tellen.

In de afgelopen periode zijn de eerste ervaringen opgedaan bij overheden met het de aanpak van lood op gebiedsniveau. Deze ervaringen zijn meegenomen bij de ontwikkeling van de module. Zo is het mogelijk om het effect van maatregelen door te rekenen.
In de loop van 2018 zal het gebruik van de module geëvalueeerd worden en zal de module aangevuld worden met de laatste inzichten. Feedback over het gebruik van de module kunt u sturen naar webmaster@risicotoolboxbodem.nl.

Bugfix VolaSoil en update Sanscrit

Recent is gebleken dat de rekenkern van VolaSoil een bug bevatte die gevolgen heeft voor de uitkomsten voor berekeningen binnen het scenario 'Gebouw op kruipruimte'. In de formule voor de berekening van de luchtuitwisselingssnelheid in de kruipruimte is een foutieve parameter toegepast. Deze formule (nummer 4.6) is te vinden in het onderbouwende rapport van het RIVM. In deze formule werd in plaats van luchtflux van bodem naar kruipruimte (Fsc), de flux van kruipruimte naar binnenruimte (Fci) toegepast.

De fout heeft vooral consequenties wanneer voor meer 'uiterste' scenario's wordt gekozen: bijvoorbeeld een zeer lage ventilatiesnelheid in de kruipruimte, of een zeer slechte kwaliteit vloer. Bij twijfel over eerder uitgevoerde berekeningen wordt aangeraden om deze opnieuw uit te voeren. De fout heeft geen consequenties voor het scenario 'beton op zand'.
Raadpleeg de versiehistorie voor een overzicht van alle recente wijzigingen in Sanscrit.

14 maart 2016

Update Sanscrit en RisicotoolboxBodem

De applicaties Sanscrit en RisicotoolboxBodem zijn op een aantal punten verbeterd of aangepast. Vanaf nu krijgen gebruikers van Sanscrit al bij de invoer voor de humane risicobeoordeling te zien of ingevoerde concentraties beneden de Interventiewaarde liggen. Een andere belangrijke aanpassing betreft de manier waarop het humane blootstellingsmodel (CSOIL) omgaat met grondwaterconcentraties die boven de oplosbaarheid liggen. Uit de praktijk is gebleken dat ingevoerde concentraties regelmatig ver boven de oplosbaarheid liggen. Dit kan tot een aanzienlijke overschatting van de blootstelling leiden. Lees hier meer over de invoer van opgeloste concentraties in relatie tot de maximale oplosbaarheid.
Daarnaast is een kleine fout in de spreadsheet voor de berekening van Toxische Druk gecorrigeerd. Raadpleeg de versiehistorie voor alle een overzicht van alle wijzigingen.

3 juni 2015

Verbetering werkwijze beoordeling minerale olie

Sinds eind 2014 is het mogelijk om in Sanscrit de risico's voor de mens van minerale olie te beoordelen op basis van de concentraties van oliefracties. De resultaten van de beoordeling worden zichtbaar nadat Stap 3 is doorlopen. Dit gaf nog problemen wanneer er uitsluitend minerale olie werd beoordeeld: Stap 3 was in dat geval niet beschikbaar. Met deze update is de werkwijze aangepast en is het beoordelen van uitsluitend oliefracties mogelijk. Let bij de beoordeling van oliefracties op dat de eindconclusie en rapportage pas beschikbaar zijn nadat ook Stap 3 is doorlopen. Voor de beoordeling van oliefracties is het niet nodig om in Stap 3 locatiespecifieke aanpassingen te maken (het kan uiteraard wel).

21 januari 2015

Handelingsperspectieven ecologische risicobeoordeling beschikbaar

De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan risico’s voor het ecosysteem met zich meebrengen. Als deze risico’s als onaanvaardbaar worden beoordeeld, zal actie ondernomen moeten worden. In het geval van ecologische risico’s zijn er vaak meerdere mogelijkheden om de risico’s weg te nemen of te reduceren. Het onderdeel handelingsperspectieven beschrijft welke maatregelen er zijn en wanneer ze toegepast kunnen worden binnen de ecologische risicobeoordeling.

10 december 2014

Sanscrit uitgebreid met minerale oliefracties en aanpassingen vinylchloride

Minerale olie

Vanaf nu is het mogelijk om met Sanscrit de gezondheidsrisico's van blootstelling aan minerale olie te toetsen. De toetsing vindt plaats op basis van ingevoerde concentraties van oliefracties. De mogelijkheid om concentraties voor oliefracties in te voeren vindt u op de bekende plek onder 'gegevensbeheer' in Stap 2. Na het selecteren van de optie 'Concentraties minerale olie invoeren' worden de alifatische en aromatische oliefracties toegevoegd aan de stofkeuzelijst. Let op: de resultaten van de toetsing aan oliefracties worden pas zichtbaar na het beoordelen van een Stap 3 beoordeling: de achterliggende gedachte is dat een toetsing aan risicogrenzen voor oliefracties past binnen een locatiespecifieke beoordeling.

Beoordelen vinylchloride in Volasoil en Sanscrit

In de praktijk is gebleken dat vinylchloride in bodem- en binnenlucht boven grondwaterverontreinigingen bij metingen niet of in mindere mate wordt aangetroffen dan op grond van modelvoorspellingen aangenomen zou worden. In de praktijk van bodemrisicobeoordelingen leidde dit tot veel ‘vals positieve’ signalen. Al langere tijd bestaat het vermoeden dat afbraak van VC een belangrijke rol speelt bij de snelle afname van concentraties van deze stof in de onverzadigde zone. Uit recente studies blijkt dat VC onder uiteenlopende omstandigheden relatief snel afbreekt op een schaal die groter is dan tot nu toe werd verondersteld.
Naar aanleiding van deze nieuwe inzichten is besloten het uitdampingsmodel VolaSoil uit te breiden met rekenregels voor de afbraak van vinylchloride. De uitkomsten van deze berekeningen kunnen gebruikt worden in Stap 3 van Sanscrit om de risicobeoordeling van vinylchloride te verbeteren (via de optie 'invoeren concentraties in blootstellingsmedia').
Wat moet u hiervoor doen?
De afbraak van vinylchloride wordt voortaan standaard gemodelleerd bij berekeningen van de uitdamping met VolaSoil. De mate van afbraak wordt tot uitdrukking gebracht met een zogenaamde 'assessment-factor' die afhankelijk is van de ingevoerde diepte en het gekozen bodemtype. Details over de wijze waarop afbraak is geïmplementeerd in het model VolaSoil vindt u in de volgende notitie.

26 november 2013

Maatschappelijke Afweging en update Sanscrit

De Toelichting Maatschappelijke Afweging is gemaakt als hulpmiddel voor bevoegde overheden die te maken hebben met verontreinigde locaties waarvan met Sanscrit onaanvaardbare ecologische risico’s vastgesteld zijn.


De Toelichting Maatschappelijke Afweging biedt u:
  • een leidraad voor de opzet van uw eigen gestructureerde maatschappelijke afweging;
  • een overzicht van overwegingen voor een maatschappelijke afweging;
  • handvatten bij het samenstellen van de overleggroep;
  • duiding van de rollen en verantwoordelijkheden van de overleggroep;
  • voorbeelden die laten zien dat een maatschappelijke afweging oplossingen biedt.

De volledige Toelichting Maatschappelijke Afweging vindt u hier.

Update Sanscrit

Per 26 november j.l. heeft er een update plaatsgevonden van Sanscrit. Deze update staat los van de inwerkingtreding van de nieuwe Circulaire. Naast enkele optische wijzigingen, bestaat de belangrijkste aanpassing uit de verbetering van de rapportage. Door een fout konden getallen met een wetenschappelijke notatie verkeerd worden weergegeven. Met deze update naar versie 2.13 van het rapport is deze fout hersteld.

Laatste versie Circulaire

Deze Circulaire is per 1 juli 2013 in werking getreden en komt in de plaats van de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd per 3 april 2012. De wijzingen hebben onder andere betrekking op het toetsen van bodemnormen en het uitvoeren en beoordelen van een Triade-onderzoek. Op de website van Bodem+ vindt u een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie.

18 april 2013

Update Sanscrit: opslaan dossiers vanaf nu mogelijk

Het is vanaf nu mogelijk om dossiers lokaal te op te slaan als "SN2" bestand. Alle informatie in een dossier (berekeningen én resultaten) wordt opgeslagen in het bestand. Opgeslagen dossiers kunnen op een later moment weer ingeladen worden.
Een instructie voor het opslaan en laden van SN2 bestanden vindt u hier.

Naast deze nieuwe mogelijkheid zijn er nog enkele belangrijke nieuwe wijzigingen doorgevoerd. Raadpleeg de versiehistorie van Sanscrit voor alle details.

22 juni 2012
Updates Volasoil en Sanscrit
Met de update van mei j.l. is het vervluchtigingsmodel Volasoil beschikbaar gemaakt. Volasoil berekent de uitdamping van vluchtige verbindingen (zoals VOCL's) naar binnenlucht. De uitkomsten van Volasoil kunnen gebruikt worden in Stap 3 van Sanscrit. Met de update van vandaag is de parametrisatie van Volasoil eenmalig verbeterd. Deze wijziging heeft in de meeste gevallen beperkte gevolgen voor de uitkomsten van het model. Voor de berekende fluxen en concentraties in bodemlucht en kruipruimte kunnen de gevolgen van de aanpassingen echter groter zijn. Gebruikers worden geadviseerd hun berekeningen te herhalen en de uitkomsten te vergelijken met die uit eerdere berekeningen.
Volasoil is verder aangevuld met helpteksten die per onderdeel oproepbaar zijn door op het "Help icoon" icoontje te klikken.

Naast de aanpassing van Volasoil is een bug uit Sanscrit verwijderd die is geïntroduceerd met de update van mei j.l. In uitzonderlijke gevallen was het mogelijk dat de opname van lood in gewassen voor de functie "Wonen met moestuin" foutief werd berekend. Bij twijfel over de juistheid van een berekening kan een dossier worden geactualiseerd door in het overzicht "Humane risico's" eenmalig te kiezen voor "Opnieuw rekenen", gevolgd door het doorlopen van de rekenstappen. Het is hierbij niet nodig om de reeds ingevoerde gegevens aan te passen.
4 mei 2012
Aanpassingen Sanscrit gereed
Recent is de Circulaire bodemsanering gewijzigd. Dit heeft ook consequenties voor de rekenmethoden die gebruikt worden voor de spoedbepaling. Deze aanpassingen zijn nu voltooid. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Toevoeging van vervluchtigingsmodule Volasoil
Met volasoil is het mogelijk om voor meer situaties en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten de blootstelling aan vluchtige verbidingen onder gebouwen te berekenen. Het resultaat van een berekening met volasoil, een gemodelleerde binnenluchtconcentratie, kan worden ingevoerd in Stap 3 van de humane risicobeoordeling.

Verbetering van de modellering gewasopname van lood Voortaan wordt bij de berekening van de overdracht van lood naar gewassen rekening gehouden met het ingevoerde organisch stofgehalte. Tevens is het humane MTR voor lood aangepast op basis van de laatste EFSA adviezen.

Aanpassing van de oppervlaktecriteria voor de ecologische risicobeoordeling Door deze wijziging zullen relatief kleine verontreingingen minder snel voor het oordeel 'spoed' zorgen. Bovendien zijn Toxische Druk criteria opgetrokken, nadat is gebleken dat de nieuwe beoordelingsmethode op basis van mengseltoxiciteit leidde tot een toename van het aantal gevallen van ecologische spoedeisendheid.
De spreadsheet voor de berekening van de Toxische Druk is eveneens verbeterd. Download daarom altijd eerst de laatste versie, voordat u een nieuwe beoordeling uitvoert.

Alle wijzigingen zijn pas zichtbaar in uw beoordelingen, nadat u eenmalig de betreffende onderdelen van uw dossiers opnieuw heeft doorgerekend. Kies hiervoor de optie "Opnieuw rekenen" onderaan de resultaatpagina's.

Heeft u vragen over de wijzigingen in Sanscrit, neemt u dan contact op met de helpdesk.
13 april 2012
Aankondiging aanpassingen Sanscrit
De Circulaire bodemsanering is recent gewijzigd. Dit heeft ook consequenties voor de rekenmethoden die gebruikt worden voor de spoedbepaling. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de laatste aanpassingen in Sanscrit. Naar verwachting zijn alle wijzigingen uiterlijk eind april gereed. De belangrijkste aanpassingen aan Sanscrit zijn:

  • Toevoeging van vervluchtigingsmodule Volasoil. Met volasoil wordt het mogelijk om voor meer situaties en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten de blootstelling aan vluchtige verbidingen onder gebouwen te berekenen.
  • Verbetering van de modellering gewasopname van lood. Voortaan wordt bij de berekening van de overdracht van lood naar gewassen rekening gehouden met de ingevoerde bodemeigenschappen.
  • Aanpassing van de oppervlaktecriteria voor de ecologische risicobeoordeling. Door deze wijziging zullen relatief kleine verontreingingen minder snel voor het oordeel 'spoed' zorgen.
Zodra de aanpassingen aan Sanscrit gereed zijn, wordt u daarvan op de hoogte gebracht via deze site. Gebruikers van Sanscrit ontvangen daarnaast ook een bericht per email. Heeft u voor die tijd al vragen over de consequenties van de wijzigingen voor uw beoordeling(en), neemt u dan contact op met de helpdesk.
9 december 2011
Helpfunctie Sanscrit operationeel
Op veler verzoek is nu een uitgebreide helpfunctie beschikbaar voor de applicatie Sanscrit. De indexpagina biedt toegang tot een grote hoeveelheid thematische helppagina's. Deze pagina's bereikt u ook vanuit de navigatiemenu's links op de pagina van de verschillende onderdelen van Sanscrit.
19 oktober 2010
Lange rekentijd applicaties
Door het toegenomen gebruik van met name Sanscrit, is de reactietijd van de applicaties tijdens rekenacties soms erg lang. Momenteel wordt gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Vandaag is een eerste stap genomen om de ergste problemen te verhelpen. Als het goed is merkt u nu al een verbetering van de reactietijd tijdens het rekenen. De komende tijd wordt een deel van de rekenkern opnieuw geprogrammeerd. Daarmee zal de snelheid van de applicaties nog verder verbeterd worden.
2 juli 2009
Risicotoolbox en Sanscrit verbeterd
Op verzoek van veel gebruikers bevat Sanscrit nu de mogelijkheid om gegevens te kopiëren en te plakken. Gebruik hiervoor de knoppen onder de "uitklapsecties" in het gegevensbeheer van de humane risicobeoordeling.
De risicotoolbox geeft vanaf nu de mappenstructuur altijd weer. Groepen die zijn opgeslagen in een map worden aangeduid als [mapnaam]/[groepnaam]. Sanscritgroepen worden niet langer weergegeven in de keuzelijsten van de risicotoolbox.
Naast deze verbeteringen zijn nog enkele kleine aanpassingen gedaan. Raadpleeg de versiehistorie van Sanscrit voor alle details.
28 mei 2009
Nieuwe versie spreadsheet Toxische Druk
De spreadsheet waarmee de Toxische Druk voor de ecologische risicobeoordeling in Stap 2 van Sanscrit wordt berekend heeft een kleine wijziging ondergaan. In de voorgaande versie van de spreadsheet werd de bodemtypecorrectie voor PAK's onder de kolom "Monster 2" soms niet correct uitgevoerd. In deze nieuwe versie (inloggen vereist) is dit probleem hersteld.
24 april 2009
Praktijktoets ecologische risicobeoordeling Sanscrit
De nieuwe ecologische risicobeoordeling in stap 2 van het Saneringscriterium houdt rekening met de toxiciteit van het aanwezige mengsel van stoffen. Gebleken is dat deze beoordeling vaker tot het oordeel "spoed" leidt. Het uitgangspunt van de nieuwe beoordeling was dat het aantal gevallen van spoed gelijk zou blijven. Daarom vindt momenteel een hereiking plaats. Gebruikers van Sanscrit worden uitgenodigd om in het kader van deze praktijktoets voorbeelden van knelpunten aan te dragen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om alvast te rekenen met een aangepaste versie van de spreadsheet waarmee de toxische druk berekent wordt.
Lees meer over de praktijktoets in de brief aan gebruikers van Sanscrit, of neem contact op om deel te nemen.
6 april 2009
Circulaire Bodemsanering 2009 gereed
De nieuwe Circulaire bodemsanering is gereed. De Circulaire heeft enkele gevolgen voor de beoordeling van spoedeisendheid in Sanscrit. De informatie over de nieuwe Circulaire is samengebracht op een speciale overzichtspagina. Vanaf deze pagina kunt u tevens binnenkort de nieuwe Circulaire downloaden.
Naast de wijzigingen in het kader van de nieuwe Circulaire, is Sanscrit ook op enkele andere punten aangepast en verbeterd. In de versiehistorie zijn alle wijzigingen beschreven.
17 februari 2009
Aanpassing berekening vrij cyanide in Sanscrit
Door een foutieve stofgroepindeling in het databestand van Sanscrit werd een te hoge humane dosis voor vrij cyanide berekend. De stofgroepindeling is vandaag aangepast. Berekeningen van de humane risico's van vrij cyanide van 17 februari 2009 en eerder dienen eenmalig opnieuw uitgevoerd te worden. Kies hiervoor "opnieuw beoordelen" in het overzichtsscherm van de humane risico's van uw dossier(s). Zie verder de versiehistorie.
2 februari 2009
Korte onderbreking applicaties op 5 februari a.s.
De webapplicaties RisicotoolboxBodem en Sanscrit zullen 5 februari a.s., na 18:00 uur, korte tijd niet beschikbaar zijn. Deze tijd wordt gebruikt om over te schakelen op een nieuwe server. Met komst van deze nieuwe server zullen de prestaties van de webapplicaties aanzienlijk verbeteren. De overgang heeft geen invloed op reeds opgeslagen gegevens en berekeningen.
29 januari 2009
Versiehistorie Sanscrit inzichtelijk
De versiehistorie geeft een overzicht van alle aanpassingen aan de applicatie en de rapportage van Sanscrit. De actuele versienummers worden afgedrukt op de eerste pagina van elk Sanscrit-rapport. De versiehistorie bevat vrijwel alle kleine en grote wijzigingen. Belangrijke wijzigingen worden daarnaast altijd vermeld in een nieuwsbericht op de hoofdpagina.
26 januari 2009
Probleem dossiernamen Sanscrit verholpen
Het kiezen van dossiernamen met spaties of speciale tekens leidde in sommige browsers tot foutmeldingen. Dit probleem is opgelost.
10 december 2008
Aankondiging onderhoud RisicotoolboxBodem.nl en Sanscrit.nl
Op vrijdag 2 januari 2009 wordt onderhoud gepleegd aan de servers van de Risicotoolbox en Sanscrit. Beide instrumenten zijn op deze dag verminderd beschikbaar. Het onderhoud heeft geen gevolgen voor gegevens die zijn opgeslagen binnen de applicaties. Vanaf 3 januari zijn de instrumenten weer volledig toegankelijk.
14 november 2008
Rapportagefunctie Sanscrit beschikbaar
Net als in de vorige versie van Sanscrit is het vanaf nu mogelijk om alle informatie uit een Sanscrit beoordeling uit te voeren als rapport. Nieuw is de mogelijkheid om het rapport uit te voeren als PDF document. Een rapport bevat alle informatie uit een dossier, zowel invoergegevens als beoordelingsresultaten.

Volg in de applicatie vanuit het scherm "eindconclusie" de link naar de rapportagepagina om een rapport van een dossier te genereren.
16 oktober 2008
Sanscrit 2.0 online
Sanscrit is vanaf vandaag online beschikbaar. Met dit beslissingsondersteunende systeem wordt de spoedeisendheid van saneren van ernstige bodemverontreinigingen vastgesteld. Sanscrit 2.0 werkt nu volgens de uitgangspunten van de herziene circulaire Bodemsanering 2006. De komende tijd wordt Sanscrit uitgebreid met helpschermen en zullen nog enkele functionaliteiten worden toegevoegd. Aan de slag met Sanscrit of meer weten? Ga naar de startpagina.
6 oktober 2008
Gegevens beter georganiseerd met behulp van mappen
Vanaf nu is het mogelijk om in gegevensbeheer mappen aan te maken. De mappen helpen bij het organiseren van de groepen met concentraties van stoffen in bodem. Begin door bovenin het scherm "Nieuwe map maken" aan te klikken. Bestaande groepen kunnen naar mappen verplaatst worden door ze te selecteren en op de nieuwe knop "verplaatsen" te klikken.
1 oktober 2008
Sanscrit 2.0 over enkele dagen beschikbaar
Met dit beslissingsondersteunende systeem wordt de spoedeisendheid van saneren van ernstige bodemverontreinigingen vastgesteld. De Circulaire bodemsanering legt vast hoe dit in zijn werk gaat. De nieuwe Circulaire treedt vanaf 1 oktober in werking. Hierbij hoort een nieuwe versie van Sanscrit die in overeenstemming is met de inhoud van de Circulaire. Op dit moment bevindt het testen van de nieuwe applicatie zich in het laatste stadium. Naar verwachting zal Sanscrit 2.0 over enkele dagen beschikbaar zijn.
7 juli 2008
Bouw nieuwe versie Sanscrit van start
Met dit beslissingsondersteunende systeem wordt de spoedeisendheid van saneren van ernstige bodemverontreinigingen vastgesteld. De Circulaire bodemsanering legt vast hoe dit in zijn werk gaat. Naar verwachting treedt de nieuwe Circulaire vanaf 1 oktober in werking. Hierbij hoort een nieuwe versie van Sanscrit die in overeenstemming is met de inhoud van de Circulaire. De informatiepagina over Sanscrit bevat de meest actuele berichten over dit beslissingsondersteunende programma.
14 april 2008
Invoer van gegevens nu gebruikersvriendelijker
Tijdens het invoeren van gegevens controleert de risicotoolbox direct of concentraties tussen Achtergrondwaarde en Interventiewaarde liggen. Dit is belangrijk, want concentraties onder Achtergrondwaarde mogen niet worden vastgelegd als Lokale Maximale Waarden (LMW) en voor het vastleggen van LMW boven Interventiewaarde gelden aanvullende voorwaarden.
Tot nu toe werden deze meldingen in de vorm van een pop-up venster gegeven. Dit bleek het invoeren onnodig op te houden. Daarom is het invoerscherm van de risicotoolbox verbeterd. De meldingen worden nu tijdens de invoer weergegeven in een tabel onder de invoervelden. Bovendien blijven alle meldingen zichtbaar en kunnen details worden opgevraagd door op de melding te klikken.
6 maart 2008
Belangrijke update beschikbaar gemaakt
De risicotoolbox wordt regelmatig bijgewerkt. U hoeft hiervoor niets te doen, de updates komen automatisch beschikbaar en hebben normaal gesproken geen gevolgen voor uw berekeningen. In dit geval gaat het om een belangrijke update die wél van invloed kan zijn op uw berekeningen.
De update van de risicotoolbox bevat namelijk een belangrijke verbetering en een correctie:

Aanvulling landbouwrisicoberekening
Voor veel van deze berekeningen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde bodem-plantrelaties om het gehalte van stoffen in gewassen te schatten. De invoerwaarden voor deze relaties hebben een geldigheidsbereik. Bijvoorbeeld een minimum en een maximum pH-waarde. Buiten het geldigheidsbereik zijn de resultaten minder betrouwbaar. De risicotoolbox geeft vanaf vandaag voor alle resultaten weer, of de invoerwaarden binnen of buiten het geldigheidsbereik vallen. Door op de resultaten te klikken in de verkenner, opent zich een scherm met gedetailleerde informatie over het geldigheidsbereik.

Correctie generieke toetsing
Op 27 februari werd door een alerte gebruiker opgemerkt dat de Maximale Waarden "wonen" voor de stoffen kobalt en molybdeen foutief (te laag) waren. Deze waarden zijn dezelfde dag nog gecorrigeerd. Generieke toetsingen die zijn uitgevoerd voor deze datum, waarbij getoetst werd op deze stoffen, kunnen tot een foutieve bepaling van de toepassingseis hebben geleid. Gebruikers wordt in dat geval aangeraden om de toetsing opnieuw uit te voeren.
7 februari 2008
Toetsen generiek kader
Welke toepassingseisen gelden er in mijn gebied? Aan welke toepassingseis voldoet deze partij grond of bagger? Dit zijn vragen waarmee u in het nieuwe generieke toetsingskader voor toepassingen van grond en bagger te maken krijgt. Deze nieuwe module bevat alle rekenregels uit het generieke spoor. Bovendien maakt de risicotoolbox inzichtelijk hoe een (eind)oordeel tot stand komt.

Het nieuwe bodembeleid heeft consequenties voor het toepassen van grond en bagger op landbodems. Naast de mogelijkheid om specifiek beleid voor gebieden te ontwikkelen, verandert ook het landelijke (generieke) toetsingskader. Vanaf medio 2008 wordt bij de toetsing van een voorgenomen toepassing niet alleen gekeken naar kwaliteit(sklasse) van de partij en die van de ontvangende bodem, maar ook naar de functie(klasse) van de bodem.
21 december 2007
Ken uw (water)bodemkwaliteit
Wilt u weten hoe het zit met de (nieuwe) normen voor land- en waterbodems? Het rapport ‘Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico’s inzichtelijk’ van Bodem+ en V&W geeft een compleet overzicht van de onderbouwing van alle normen en beoordelingssystemen voor de chemische kwaliteit van bodem, waterbodem, grond en bagger. De gelijknamige brochure geeft een eerste indruk van de inhoud van het rapport. Het rapport en de brochure zijn digitaal beschikbaar.
16 oktober 2007
Nieuwe functies in de risicotoolboxbodem!
Delen van gegevens met collega's en projectpartners is vanaf nu mogelijk. Door in het navigatiemenu van gegevensbeheer op "Gegevens delen" te klikken wordt een speciale pagina geopend. Op deze pagina is het mogelijk om gegevens te selecteren en aan te bieden aan een andere gebruiker van de risicotoolbox.

Bovendien is de rapportagefunctie uitgebreid met de mogelijkheid om te exporteren naar een MS Word bestand. Verder is het mogelijk om de grafische onderdelen van de rapportage naar keuze wel of niet in de rapportage op te nemen.